Wpisy zamieszczone w: Oferta

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna dzieci, dorosłych

Każdy proces usprawniania czy reedukacji mowy powinien być poprzedzony rzetelną diagnozą logopedyczną. Pod pojęciem diagnozy logopedycznej rozumie się zbiór określonych zasad i metod postępowania badawczego, którego głównym celem jest ocena rozwoju mowy osoby badanej oraz określenie nieprawidłowości występujących w procesie...
Kontynuuj czytanie→

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna u dzieci

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna u dzieci z: różnego rodzaju zaburzeniami mowy oraz wymowy, różnorodnymi wadami wymowy, specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka, autyzmem, Zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, z afazją/dysfazją, dyzartią, oligofazją, upośledzeniem umysłowym, niedosłuchem, rozszczepem wargi i podniebienia, jąkaniem,...
Kontynuuj czytanie→

Terapia neurologopedyczna u osób dorosłych z afazją, dyzartrią

Afazja to całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, urazów czaszkowo-mózgowych. Dyzartria to zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, spowodowanych uszkodzeniem ośrodków i dróg unerwiających aparat mowy. Dyzartria to nieprawidłowa artykulacja dźwięków lub głosek wynikająca z nieprawidłowej...
Kontynuuj czytanie→

Wczesna interwencja logopedyczna u niemowląt, małych dzieci

Wczesna interwencja logopedyczna to praca logopedy z dzieckiem we wczesnym okresie jego życia, od urodzenia do około 3 roku życia. Jest to okres intensywnego dojrzewania układu nerwowego dziecka – czas najkorzystniejszy do stymulacji i wyrównywania deficytów, nieprawidłowości w rozwoju mowy....
Kontynuuj czytanie→

Diagnoza psychopedagogiczna, określająca etap rozwoju psychoruchowego dziecka

Badamy narzędziem KORP. Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego....
Kontynuuj czytanie→

Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych

Spostrzeganie bodźców to aktywny, subiektywny oraz twórczy proces odbioru przetwarzania danych. Pojawiające się nieprawidłowości w jego zakresie powodują, iż poszczególne reakcje na doświadczenia sensoryczne stają się odmienne od przeciętnych oraz mogą powodować dyskomfort, a nawet utrudniać normalne funkcjonowanie. Obniżona lub...
Kontynuuj czytanie→

PECS (Picture Exchange Communication System)

PECS (Picture Exchange Communication System) to opracowana przez Lori Frost I Andrew S. Bondy metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej skierowana do osób ze spektrum autyzmu lub z innymi zaburzeniami rozwojowymi. Metoda ta promuje komunikację funkcjonalną w różnorodnych sytuacjach społecznych. Umożliwia...
Kontynuuj czytanie→

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna u dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dysgrafią i dysortografią, ADD, ADHD, zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju psychomotorycznego. Terapia pedagogiczna jest specjalistycznym działaniem stymulująco-usprawniającym i korekcyjno-kompensacyjnym mającym na celu usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się, a w konsekwencji...
Kontynuuj czytanie→

Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Poza tym jej celem jest dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania. Terapia polega na wykonywaniu rozmaitych czynności manualnych...
Kontynuuj czytanie→