Anna Tońska-Szyfelbein

Wykształcenie:

Studia magisterskie filologii polskiej o specjalizacji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka czterosemestralnego Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończywszy naukę na Podyplomowych Studiach Neurologopedycznych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała dyplom neurologopedy. Następnie na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Odbyła następujące kursy i szkolenia:

 • Integracja Sensoryczna. Stopień I i II. (posiada uprawnienia do diagnozowania z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej oraz konstruowania planu i prowadzenia terapii integracji sensorycznej).
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato. Stopień I i II. – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych.
 • Terapia EEG Biofeedback. Stopień I.
 • Terapia Ręki.
 • Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem.
 • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach. Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne. (prowadzone przez Lori L. Overland, M.S. CCC-SLP, C/NDT)
 • Praca z dzieckiem z apraksją: Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders. (prowadzone przez Renne Roy-Hill, M.S. CCC-SLP)
 • Ocena i Leczenie Funkcji Żuchwy w Procesie Karmienia i Produkcji Mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson.
 • PECS (Picture Exchange Communication System) – wspomagający /alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi. Szkolenie podstawowe.
 • Staż praktyczny w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym przy Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. III- stopniowy kurs doskonalący.
 • VB-MAPP – program do oceny umiejętności językowych i społecznych oraz planowania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • M-CHAT-R/F – narzędzie przesiewowe do wykrywania zagrożenia zaburzeń auty-stycznych.
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzeniem autystycznym i Zespołem Aspergera) i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Zespół Aspergera – psychologiczne i pedagogiczne wyzwania i dylematy.
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Mikrobiota jelitowa: czy przyczyn zachowań autystycznych mozemy szukać w jelitach?
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy. Część I i II (certyfikat nr ZW2010/IOUTczII/0015).
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście.
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch. Kurs podstawowy.
 • Dysfagia – zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych.
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii.
 • Neurosensomotoryczna integracja motoryki pierwotnej i jej wpływ na rozwój języka i mowy.
 • Neurosensomotoryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych.
 • Wczesna interwencja logopedyczna z zastosowaniem ustno-twarzowej terapii regulującej nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej.
 • Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.
 • Wspomaganie karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii.
 • Podstawy diagnostyki i terapii neurologopedycznej u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zaburzeń funkcji oralnych.
 • Autorski Program Łagodnej Stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC–SKS.
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego.
 • Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno- i zewnętrzono- oralnych. Terapia „Ręce na pacjencie” (Hands on therapy).
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym.
 • Diagnostyka miofunkcjonalna w.g Anity Kittel.
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej
 • Certyfikowany kurs „Original Empathy Dolls®”.
 • „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących”
 • Self-Reg dla specjalistów pracujących z dziećmi.
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska).
 • Diagnoza i terapia jąkania. Stopień I i II.
 • Emisja i higiena głosu.
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z wadą rozszczepową twarzy.
 • KORP – Karty oceny rozwoju psychoruchowego.
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawniania zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością.
 • Kurs kinezjologii edukacyjnej 1szy stopień.
 • Komputer i logopeda – samodzielne tworzenie komputerowych pomocy logopedycznych.
 • Zachowania trudnych dzieci i młodzieży w perspektywie świadomego kształtowania postaw profilaktycznych oraz koncepcji urazu psychicznego.
 • Jak rozumieć i radzić sobie z agresją dziecka.
 • II Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie wygłosiła referat n.t „Praca z dzieckiem z afazją”.
 • IV Sympozjum Naukowe „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem”.
 • V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „PCDI jako jeden z najefektywniejszych modeli terapii dzieci i młodzieży z autyzmem.”
 • Konferencja Szkoleniowa „Na drodze ku samodzielności – tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla dzieci z Zespołem Aspergera i ich rodzin.”
 • VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Skuteczna pomoc osobom z autyzmem.”
 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „AUTYZM – efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”.
 • Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla Terapeutów Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Dobry początek – współczesne kierunki we wczesnym wspomaganiu rozwoju.”
 • IV Konferencja Logopedyczna: „Wczesna interwencja logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel.”
 • Konferencja naukowo – szkoleniowa „SLI,  APD – nowe spojrzenie na specyficzne trudności  w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi.”
 • Konferencja „Zaburzenia ze spektrum autyzmu – nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania.”