Anna Tońska-Szyfelbein

www.anna-tonska-szyfelbein.pl

Wykształcenie:

Studia magisterskie filologii polskiej o specjalizacji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka czterosemestralnego Podyplomowego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończywszy naukę na Podyplomowych Studiach Neurologopedycznych Uniwersytetu Gdańskiego uzyskała dyplom neurologopedy. Następnie na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej ukończyła Podyplomowe Studium Terapii Pedagogicznej. Ukończyła także Podyplomowe Studium Wczesnej Interwencji Logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim.

Odbyła m. in. następujące kursy i szkolenia:

 • Integracja Sensoryczna. Stopień I i II. (posiada uprawnienia do diagnozowania z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej oraz konstruowania planu i prowadzenia terapii integracji sensorycznej).
 • Modułowy kurs MFS, dający uprawnienia do bycia Terapeutą Ortodoncji Funkcjonalnej MFS.
 • Terapia Ręki.
 • Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy®.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Certyfikat Nauczyciela-Terapeuty Dziecka z Autyzmem.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. III – stopniowy kurs doskonalący.
 • Staż praktyczny w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym przy Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 • VB-MAPP – program do oceny umiejętności językowych i społecznych oraz planowania terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • M-CHAT-R/F – narzędzie przesiewowe do wykrywania zagrożenia zaburzeń autystycznych.
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzeniem autystycznym i Zespołem Aspergera) i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach. Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne. (prowadzone przez Lori L. Overland, M.S. CCC-SLP, C/NDT)
 • Praca z dzieckiem z apraksją: Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders. (prowadzone przez Renne Roy-Hill, M.S. CCC-SLP)
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia.
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy. Część I i II (certyfikat nr ZW2010/IOUTczII/0015).
 • Wielowątkowe spojrzenie na odcinek szyjny kręgosłupa i obszar połączenia głowowo-szyjnego. Radiologia, diagnostyka, terapia. Kompleksowe spojrzenie pod względem radiologicznym, strukturalnym, funkcjonalnym.
 • Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej.
 • Zintegrowany system fizjoterapii stomatognatycznej.
 • System szyjno-czaszkowo-żuchwowy. Strukturalne “zazębianie się”.
 • Rehabilitacja stomatologiczna. Dysfunkcja czaszkowo – krzyżowo – kręgosłupowa w teorii i praktyce. Część I.
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie.
 • Terapia manualna w dysfunkcjach narządu żucia.
 • Ocena i Leczenie Funkcji Żuchwy w Procesie Karmienia i Produkcji Mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson.
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego.
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato. Stopień I i II. – diagnoza i terapia nieprawidłowości sensorycznych.
 • Terapia EEG Biofeedback. Stopień I.
 • PNF w logopedii.
 • Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu.
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych.
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście.
 • Diagnostyka miofunkcjonalna w.g Anity Kittel.
 • Aktywizacja układu mięśniowo – szkieletowego okolic głowy i szyi poprzez stymulację nerwów czaszkowych.
 • Certyfikowany kurs “Original Empathy Dolls®”.
 • Diagnoza i terapia jąkania. Stopień I i II.
 • Guguhopla- od zabawy do mówienia.
 • SLI,  APD Nowe spojrzenie na specyficzne trudności  w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi.
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym.
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących.

Jak również wiele innych kursów i szkoleń. Uczestniczyła także w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach o tematyce logopedycznej.