Skip to content

Polityka prywatności

§

Tożsamość administratora danych 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresem www.logo-ped.gda.pl oraz w związku ze świadczeniem usług logopedycznych jest Anna Tońska-Szyfelbein, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LOGO-PED. Centrum Neurologopedyczno-Terapeutyczne. Anna Tońska-Szyfelbein, z siedzibą przy ul. Kombatantów 5G/3, 80-464 Gdańsk.  
 2. Miejsce świadczenia usług: ul. Grunwaldzka 83 lok. 1, 80-244 Gdańsk. 
 3. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies, dostępnej pod adresem: www.logo-ped.gda.pl/polityka-cookies 
 4. Poniższa Polityka Prywatności obejmuje zasady przetwarzania danych Użytkowników Strony, Klientów/Pacjentów korzystających z usług oraz Obserwatorów na Fanpageu – Facebook „@logo.ped.gda” oraz Instagram „@logopeda.logo_ped”, a także danych gromadzonych poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail lub telefonicznie). 
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 

§2

Stosowane definicje 

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje: 
 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.logo-ped.gda.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych. 
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Anna Tońska-Szyfelbein, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LOGO-PED. Centrum Neurologopedyczno-Terapeutyczne. Anna Tońska-Szyfelbein, z siedzibą przy ul. Kombatantów 5G/3, 80-464 Gdańsk. 
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie, a także Klienci/Pacjenci oraz osoby kontaktujące się poprzez wiadomości wysyłane na Fanpageu – Facebook „@logo.ped.gda” oraz Instagram „@logopeda.logo_ped” 
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. 

§

Cele przetwarzania danych 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: A/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. rezerwacji terminu wizyty, umówienia terapii, zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, B/ udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez media społecznościowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność danych w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem, na żądanie osoby, której dane dotyczą, C/prowadzenia usług logopedycznych, terapii logopedycznej Klienta/Pacjenta, w tym przetwarzania danych wrażliwych dotyczących w szczególności stanu zdrowia na podstawie jego zgody – na podstawie 9 ust. 2 lit. a) RODO, D/ udokumentowania wykonania usług, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, E/ dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą. 
 2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umów oraz usług logopedycznych, prowadzenia dokumentacji związanej ze świadczeniem usług, wystawienia dokumentu księgowego, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.  
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane. 
 4. Podanie danych osobowych szczególnej kategorii, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Klienta/Pacjenta, a gdy Klientem/Pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, od jej rodzica lub przedstawiciela ustawowego.  
 5. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności. 
 6. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy oraz świadczenie usług, prowadzenie dokumentacji, wystawienia orzeczenia, opinii, rachunku lub faktury lub podjęcia kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą. 
 

§4

Okres przetwarzania danych 

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi: A/ w celu prowadzenia dokumentacji i usług logopedycznych dla Klienta/Pacjenta – przez czas trwania terapii oraz po jej zakończeniu lub do czasu odwołania zgody przez Pacjenta – o ile przepis ustawy szczególnej nie stanowi inaczej. Wyjątkiem może być konieczność przetwarzania danych zwykłych związanych z wystawionymi dokumentami księgowymi lub dochodzeniem roszczeń, o czym mowa poniżej, B/ w celu wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, C/ w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której ani dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, D/ w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) – dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania, E/ w przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana.   

§5

Odbiorcy danych 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub za jego zgodą, w tym w celu kontynuacji prowadzonej terapii. 
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności w celu:  A/ hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej,  B/ utrzymania systemów informatycznych, w których są przetwarzane, w tym w celu prowadzenia dokumentacji z przebiegu usług, wystawiania dokumentów księgowych, C/ obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe). 
 3. Administrator jest administratorem danych obserwatorów, którzy korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na Fanpageu – Facebook „@logo.ped.gda” oraz Instagram „@logopeda.logo_ped” podczas kontaktu za ich pośrednictwem. W pozostałym zakresie administratorem danych użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Facebook, Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy. Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym opierać się będzie na standardowych klauzulach umownych, zawartych pomiędzy Administratorem danych osobowych a dostawcą usługi. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. 
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególnych przypadkach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z korzystaniem przez administratora danych z systemów informatycznych do przechowywania danych, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
 5. Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania. 
 

§6

Prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Użytkownikom, w tym Klientom/Pacjentom przysługuje prawo: – dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych, do poprawiania danych, –  do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa), –  do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących danych wrażliwych (w szczególności stanu zdrowia), które są podane w trakcie i celu prowadzenia terapii. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. – do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, – do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, –  do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). 
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na niniejszej stronie internetowej. 
 

§7

Postanowienia końcowe 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciagu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.